گونيا پروانه

گونيا پروانه

گونيا پروانه

گونیا پروانه ای چهار پیچ مورد استفاده در کابینت های آشپزخانه و کمد های چوبی می باشد .

این گونیا ساخته شده از فلز زاماک با آبکاری میباشد .

از امکانات این گونیا باز کردن باز و بسته شدن دو قطعه از یکدیگر است

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید